Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Girona
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

132.255.950 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 47.876.430 € 470 € 36,20%
Despeses corrents en béns i serveis 57.079.556 € 560 € 43,16%
Despeses financeres 223.800 € 2 € 0,17%
Transferències corrents 11.818.199 € 116 € 8,94%
Fons de contingència i altres imprevistos 3.632.965 € 36 € 2,75%
Inversions reals 5.370.000 € 53 € 4,06%
Transferències de capital 630.000 € 6 € 0,48%
Passius financers 5.625.000 € 55 € 4,25%