Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

170.213.501 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 61.023.001 € 439 € 35,85%
Despeses corrents en béns i serveis 64.813.678 € 466 € 38,08%
Despeses financeres 2.237.934 € 16 € 1,31%
Transferències corrents 17.562.897 € 126 € 10,32%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.679.827 € 12 € 0,99%
Inversions reals 13.329.288 € 96 € 7,83%
Transferències de capital 32.150 € 0 € 0,02%
Actius financers 276.020 € 2 € 0,16%
Passius financers 9.258.706 € 67 € 5,44%