Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

165.574.748 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 66.353.457 € 473 € 40,07%
Despeses corrents en béns i serveis 65.005.500 € 463 € 39,26%
Despeses financeres 1.855.468 € 13 € 1,12%
Transferències corrents 17.337.463 € 123 € 10,47%
Fons de contingència i altres imprevistos 2.403.585 € 17 € 1,45%
Inversions reals 3.740.918 € 27 € 2,26%
Transferències de capital 1.455.000 € 10 € 0,88%
Actius financers 276.020 € 2 € 0,17%
Passius financers 7.147.337 € 51 € 4,32%