Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

171.669.696 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 58.184.435 € 424 € 33,89%
Despeses corrents en béns i serveis 60.544.222 € 441 € 35,27%
Despeses financeres 2.372.982 € 17 € 1,38%
Transferències corrents 17.238.569 € 126 € 10,04%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.243.007 € 9 € 0,72%
Inversions reals 11.476.417 € 84 € 6,69%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 10.925.829 € 80 € 6,36%
Passius financers 9.666.235 € 70 € 5,63%