Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

164.795.895 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 55.651.266 € 405 € 33,77%
Despeses corrents en béns i serveis 61.943.802 € 451 € 37,59%
Despeses financeres 2.180.859 € 16 € 1,32%
Transferències corrents 20.859.582 € 152 € 12,66%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.243.007 € 9 € 0,75%
Inversions reals 13.183.778 € 96 € 8,00%
Transferències de capital 92.115 € 1 € 0,06%
Actius financers 252.000 € 2 € 0,15%
Passius financers 9.389.485 € 68 € 5,70%