Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

166.010.281 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 59.148.981 € 429 € 35,63%
Despeses corrents en béns i serveis 63.031.419 € 457 € 37,97%
Despeses financeres 2.187.859 € 16 € 1,32%
Transferències corrents 17.393.860 € 126 € 10,48%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.243.007 € 9 € 0,75%
Inversions reals 13.289.650 € 96 € 8,01%
Transferències de capital 50.000 € 0 € 0,03%
Actius financers 276.020 € 2 € 0,17%
Passius financers 9.389.485 € 68 € 5,66%