Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 1.301.472 € 203 € 61,86%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 600.164 € 94 € 28,53%
Taxes per activitats de competència local 50.005 € 8 € 2,38%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 98.730 € 15 € 4,69%
Vendes 3.000 € 0 € 0,14%
Reintegraments d'operacions corrents 1 € 0 € 0,00%
Altres ingressos 50.503 € 8 € 2,40%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.