Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Despeses corrents en béns i serveis
despesa total despesa per hab. % s/ total
Arrendaments i cànons 46.510 € 7 € 1,32%
Reparacions, manteniment i conservació 343.000 € 53 € 9,71%
Material, subministraments i d'altres 3.076.376 € 480 € 87,08%
Indemnitzacions per raó del servei 67.000 € 10 € 1,90%

Sobre aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.