Inici > Pressupostos Municipals

Taradell » Despeses pressupostats

Despeses de personal
despesa total despesa per hab. % s/ total
Òrgans de govern i personal directiu 42.594 € 7 € 3,43%
Personal eventual 42.318 € 7 € 3,41%
Personal funcionari 349.794 € 55 € 28,16%
Personal laboral 502.197 € 78 € 40,43%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 305.357 € 48 € 24,58%

Sobre aquesta partida

Despeses de personal
Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.