Inici > Pressupostos Municipals

Llinars del Vallès » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 2.432.000 € 240 € 77,55%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 100 € 0 € 0,00%
Taxes per activitats de competència local 101.700 € 10 € 3,24%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 407.000 € 40 € 12,98%
Preus públics 44.800 € 4 € 1,43%
Reintegraments d'operacions corrents 200 € 0 € 0,01%
Altres ingressos 150.300 € 15 € 4,79%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.