Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 42.616.191 € 303 € 70,07%
De comunitats autònomes 16.684.562 € 119 € 27,43%
D'entitats locals 1.307.527 € 9 € 2,15%
D'empreses privades 60.000 € 0 € 0,10%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 117.500 € 1 € 0,19%
De l'exterior 36.700 € 0 € 0,06%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.