Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 8.075.765 € 57 € 21,78%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1.428.877 € 10 € 3,85%
Taxes per activitats de competència local 2.614.876 € 19 € 7,05%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 13.244.843 € 94 € 35,73%
Preus públics 2.483.632 € 18 € 6,70%
Vendes 73.037 € 1 € 0,20%
Reintegraments d'operacions corrents 429.323 € 3 € 1,16%
Altres ingressos 8.723.526 € 62 € 23,53%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.