Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 28.618.181 € 207 € 77,21%
De comunitats autònomes 7.099.278 € 51 € 19,15%
D'entitats locals 1.232.891 € 9 € 3,33%
D'empreses privades 19.500 € 0 € 0,05%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 64.575 € 0 € 0,17%
De l'exterior 33.000 € 0 € 0,09%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.