Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.260.170 € 53 € 24,11%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1.576.222 € 11 € 5,23%
Taxes per activitats de competència local 1.776.500 € 13 € 5,90%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 9.315.844 € 67 € 30,93%
Preus públics 2.504.500 € 18 € 8,32%
Vendes 67.500 € 0 € 0,22%
Reintegraments d'operacions corrents 500.000 € 4 € 1,66%
Altres ingressos 7.118.000 € 52 € 23,63%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.