Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Serveis públics bàsics
despesa total despesa per hab. % s/ total
Seguretat i mobilitat ciutadana 16.115.104 € 117 € 27,33%
Habitatge i urbanisme 15.396.050 € 111 € 26,11%
Benestar comunitari 21.657.167 € 157 € 36,73%
Medi ambient 5.794.668 € 42 € 9,83%

Sobre aquesta partida

Serveis públics bàsics
Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.