Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

228.391.683 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 67.427.097 € 479 € 29,52%
Despeses corrents en béns i serveis 79.229.404 € 563 € 34,69%
Despeses financeres 2.232.272 € 16 € 0,98%
Transferències corrents 21.349.447 € 152 € 9,35%
Fons de contingència i altres imprevistos 4.036.027 € 29 € 1,77%
Inversions reals 45.428.412 € 323 € 19,89%
Transferències de capital 118.000 € 1 € 0,05%
Actius financers 252.000 € 2 € 0,11%
Passius financers 8.319.023 € 59 € 3,64%