Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

200.647.840 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 64.541.914 € 458 € 32,17%
Despeses corrents en béns i serveis 70.035.455 € 497 € 34,90%
Despeses financeres 1.457.584 € 10 € 0,73%
Transferències corrents 21.695.381 € 154 € 10,81%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.462.579 € 10 € 0,73%
Inversions reals 29.709.804 € 211 € 14,81%
Transferències de capital 109.566 € 1 € 0,05%
Actius financers 252.000 € 2 € 0,13%
Passius financers 11.383.557 € 81 € 5,67%