Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Despeses pressupostats

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Exploreu ingressos i despeses de Lleida
Nou Entitats relacionades

Ingressos

|

Despeses

170.507.073 €
despesa total despesa per hab. % s/ total
Despeses de personal 54.777.461 € 399 € 32,13%
Despeses corrents en béns i serveis 59.536.439 € 434 € 34,92%
Despeses financeres 2.365.966 € 17 € 1,39%
Transferències corrents 20.603.240 € 150 € 12,08%
Fons de contingència i altres imprevistos 1.243.007 € 9 € 0,73%
Inversions reals 11.394.917 € 83 € 6,68%
Transferències de capital 18.000 € 0 € 0,01%
Actius financers 10.901.809 € 79 € 6,39%
Passius financers 9.666.235 € 70 € 5,67%