Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Passius financers
despesa total despesa per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Passius financers
Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.