Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Actius financers
ingrés total ingrés per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Actius financers
Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.