Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Fons de contingència i altres imprevistos
despesa total despesa per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Fons de contingència i altres imprevistos
Aquest capítol comprèn la dotació al Fons de Contingència a què es refereix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que obligatòriament han d'incloure en els seus pressupostos les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les que no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Les entitats locals no incloses en aquell àmbit subjectiu d'aplicar aquest mateix criteri en el cas que aprovin la dotació d'un Fons de contingència amb la mateixa finalitat esmentada.