Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 18.599.050 € 300 € 52,75%
De comunitats autònomes 13.812.043 € 223 € 39,17%
D'entitats locals 2.694.150 € 43 € 7,64%
D'empreses privades 70.000 € 1 € 0,20%
De l'exterior 86.000 € 1 € 0,24%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.