Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 5.763.500 € 93 € 34,51%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1.454.500 € 23 € 8,71%
Taxes per activitats de competència local 788.530 € 13 € 4,72%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 4.647.000 € 75 € 27,82%
Preus públics 2.142.010 € 35 € 12,83%
Vendes 350 € 0 € 0,00%
Reintegraments d'operacions corrents 46.020 € 1 € 0,28%
Altres ingressos 1.859.780 € 30 € 11,14%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.