Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Despeses financeres
despesa total despesa per hab. % s/ total

Sobre aquesta partida

Despeses financeres
Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.