Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Despeses corrents en béns i serveis
despesa total despesa per hab. % s/ total
Arrendaments i cànons 218.550 € 4 € 0,88%
Reparacions, manteniment i conservació 3.612.660 € 58 € 14,47%
Material, subministraments i d'altres 19.868.410 € 321 € 79,59%
Indemnitzacions per raó del servei 205.360 € 3 € 0,82%
Despeses de publicacions 60.000 € 1 € 0,24%
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 812.000 € 13 € 3,25%
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 185.000 € 3 € 0,74%

Sobre aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis
Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.