Inici > Pressupostos Municipals

Granollers » Despeses pressupostats

Despeses de personal
despesa total despesa per hab. % s/ total
Òrgans de govern i personal directiu 624.255 € 10 € 1,55%
Personal eventual 296.302 € 5 € 0,74%
Personal funcionari 21.336.629 € 344 € 53,00%
Personal laboral 6.978.788 € 113 € 17,34%
Un altre personal 1.594.579 € 26 € 3,96%
Incentius al rendiment 680.470 € 11 € 1,69%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 8.744.163 € 141 € 21,72%

Sobre aquesta partida

Despeses de personal
Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.