Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 11.075.000 € 84 € 35,63%
Taxes per activitats de competència local 2.719.795 € 21 € 8,75%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 9.571.232 € 73 € 30,79%
Preus públics 1.209.560 € 9 € 3,89%
Vendes 4.010 € 0 € 0,01%
Reintegraments d'operacions corrents 1.505.359 € 11 € 4,84%
Altres ingressos 4.997.010 € 38 € 16,08%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.