Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 30.629.010 € 233 € 76,85%
De comunitats autònomes 4.109.542 € 31 € 10,31%
D'entitats locals 4.990.030 € 38 € 12,52%
D'empreses privades 126.070 € 1 € 0,32%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 1.000 € 0 € 0,00%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.