Inici > Pressupostos Municipals

Tarragona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 11.030.000 € 84 € 37,40%
Taxes per activitats de competència local 2.898.000 € 22 € 9,83%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 8.962.702 € 68 € 30,39%
Preus públics 538.040 € 4 € 1,82%
Vendes 8.100 € 0 € 0,03%
Reintegraments d'operacions corrents 1.149.200 € 9 € 3,90%
Altres ingressos 4.905.000 € 37 € 16,63%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.