Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 190.000 € 143 € 52,71%
De comunitats autònomes 105.544 € 79 € 29,28%
D'entitats locals 63.950 € 48 € 17,74%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 1.000 € 1 € 0,28%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.