Inici > Pressupostos Municipals

Navata » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 126.000 € 95 € 50,54%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 55.000 € 41 € 22,06%
Taxes per activitats de competència local 7.650 € 6 € 3,07%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 17.260 € 13 € 6,92%
Preus públics 31.400 € 24 € 12,59%
Altres ingressos 12.000 € 9 € 4,81%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.