Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 30.104.060 € 219 € 74,49%
De comunitats autònomes 9.053.122 € 66 € 22,40%
D'entitats locals 1.141.000 € 8 € 2,82%
D'empreses privades 10.000 € 0 € 0,02%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 21.000 € 0 € 0,05%
De l'exterior 85.504 € 1 € 0,21%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.