Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.578.381 € 55 € 24,52%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1.583.425 € 12 € 5,12%
Taxes per activitats de competència local 1.699.770 € 12 € 5,50%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 9.694.467 € 71 € 31,37%
Preus públics 2.546.000 € 19 € 8,24%
Vendes 67.500 € 0 € 0,22%
Reintegraments d'operacions corrents 500.000 € 4 € 1,62%
Altres ingressos 7.231.750 € 53 € 23,40%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.