Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 28.428.859 € 207 € 75,91%
De comunitats autònomes 7.731.703 € 56 € 20,64%
D'entitats locals 1.249.939 € 9 € 3,34%
D'empreses privades 9.500 € 0 € 0,03%
De l'exterior 32.576 € 0 € 0,09%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.