Inici > Pressupostos Municipals

Lleida » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.577.141 € 55 € 24,32%
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1.577.425 € 11 € 5,06%
Taxes per activitats de competència local 1.420.287 € 10 € 4,56%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 10.357.829 € 75 € 33,25%
Preus públics 2.531.500 € 18 € 8,13%
Vendes 67.500 € 0 € 0,22%
Reintegraments d'operacions corrents 500.000 € 4 € 1,61%
Altres ingressos 7.118.000 € 52 € 22,85%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.