Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 16.952.891 € 171 € 71,68%
De comunitats autònomes 5.714.500 € 58 € 24,16%
D'entitats locals 962.500 € 10 € 4,07%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 20.000 € 0 € 0,08%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.