Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 13.167.720 € 133 € 46,92%
Taxes per activitats de competència local 1.072.160 € 11 € 3,82%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 8.024.950 € 81 € 28,60%
Preus públics 2.142.000 € 22 € 7,63%
Vendes 40.000 € 0 € 0,14%
Altres ingressos 3.615.000 € 37 € 12,88%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.