Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Serveis públics bàsics » Seguretat i mobilitat ciutadana
despesa total despesa per hab. % s/ total
Seguretat i ordre públic 7.901.065 € 80 € 68,68%
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 1.352.029 € 14 € 11,75%
Mobilitat urbana 2.190.647 € 22 € 19,04%
Protecció civil 61.000 € 1 € 0,53%

Sobre aquesta partida

Seguretat i mobilitat ciutadana
Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.