Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De l'Administració de l'Estat 16.256.299 € 164 € 71,41%
De comunitats autònomes 5.785.989 € 58 € 25,42%
D'entitats locals 722.500 € 7 € 3,17%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.