Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 12.105.000 € 122 € 46,14%
Taxes per activitats de competència local 1.118.000 € 11 € 4,26%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 7.807.371 € 79 € 29,76%
Preus públics 2.009.000 € 20 € 7,66%
Vendes 31.100 € 0 € 0,12%
Reintegraments d'operacions corrents 150.000 € 2 € 0,57%
Altres ingressos 3.015.000 € 30 € 11,49%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.