Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
D'organismes autònoms de l'entitat local 170 € 0 € 0,00%
De l'Administració de l'Estat 1.012.149.155 € 624 € 93,35%
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 60.000 € 0 € 0,01%
De comunitats autònomes 67.080.701 € 41 € 6,19%
D'entitats locals 1.420.130 € 1 € 0,13%
D'empreses privades 120.200 € 0 € 0,01%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 170 € 0 € 0,00%
De l'exterior 3.456.961 € 2 € 0,32%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.