Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 27.863.760 € 17 € 10,30%
Taxes per activitats de competència local 24.972.846 € 15 € 9,23%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 92.935.878 € 57 € 34,34%
Preus públics 27.284.097 € 17 € 10,08%
Contribucions especials 10 € 0 € 0,00%
Vendes 8.131.150 € 5 € 3,00%
Reintegraments d'operacions corrents 1.132.060 € 1 € 0,42%
Altres ingressos 88.324.465 € 54 € 32,63%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.