Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Transferències corrents
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
D'organismes autònoms de l'entitat local 170 € 0 € 0,00%
De l'Administració de l'Estat 1.019.409.156 € 629 € 94,10%
De comunitats autònomes 62.429.577 € 39 € 5,76%
D'entitats locals 448.110 € 0 € 0,04%
D'empreses privades 200 € 0 € 0,00%
De famílies i institucions sense ànim de lucre 170 € 0 € 0,00%
De l'exterior 1.039.936 € 1 € 0,10%

Sobre aquesta partida

Transferències corrents
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.