Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Taxes, preus públics i altres ingressos
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 27.495.178 € 17 € 9,82%
Taxes per activitats de competència local 27.500.017 € 17 € 9,82%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 97.889.024 € 60 € 34,95%
Preus públics 27.076.290 € 17 € 9,67%
Contribucions especials 10 € 0 € 0,00%
Vendes 9.520.150 € 6 € 3,40%
Reintegraments d'operacions corrents 1.127.180 € 1 € 0,40%
Altres ingressos 89.508.772 € 55 € 31,95%

Sobre aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos
Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.