Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Gobierto avatar@2x
Serveis públics bàsics
despesa total despesa per hab. % s/ total
Seguretat i mobilitat ciutadana 295.691.870 € 184 € 25,81%
Habitatge i urbanisme 420.525.977 € 261 € 36,71%
Benestar comunitari 352.895.327 € 219 € 30,80%
Medi ambient 76.526.698 € 48 € 6,68%

Sobre aquesta partida

Serveis públics bàsics
Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.